About

SCHEMA EGGEVOORT – UPDATE JAN.2013

SchemaEggevoortFR

[FR]

Dans le Quartier Européen, en bas du flanc Est du Parc Léopold, se situe un terrain longtemps laissé à l’abandon, la Friche Eggevoort. Depuis avril 2011, des petites initiatives naissent à cet endroit grâce à divers individus, organisations, collectifs et institutions qui opèrent sous le nom commun de “PUM”. Les expérience à petite échelle sur cette friche font parfois écho à des éléments cruciaux pour le Parc Léopold et le Quartier Européen.

Par ces initiatives se développent des collaborations surprenantes, qui mènent à un savoir partagé de terrainsur des thématiques aussi variées que l‘urbanisme, l’eau, la biodiversité, le patrimoine, …. Ce que chacun des initiateurs partage avec ses co-PUMmeurs [ce qu’il apprend du voisin en jardinant ou ce qu’il collectionne dans les archives d’histoire] constitue une “expertise locale” qui est plus riche que la somme des parties.

En ce moment, PUM collabore avec une large coalition de partenaires du monde scientifique et avec l‘Institut royal des Sciences Naturelles (IRSNB) sur un projet reprenant tous les éléments cités ci-dessus: le Parcours Biodiversité (initiateur: IRSNB dans le cadre du programme européen PLACES visant à promouvoir la culture scientifique dans une interaction citoyens-décideurs-public)

Ce projet, ainsi que le processus participatif en amont, vise à réaliser un espace partagé dans le Parc Léopold où les institutions (politiques) internationales sont également des acteurs locaux.

[NL]

Pal in de Europawijk, onderaan de oostelijke flank van het Lopoldspark, ligt een verlaten terrein, de Eggevoort Friche. Sinds april 2011ontstaan hier kleine initiatieven van individuen, organisaties, collectieven en instellingen die onder de gemeenschappelijke naam “PUM” opereren. Wat deze losvaste groep in het klein uitprobeert op de Friche, is soms ook van belang voor het Leopoldspark en de Europawijk.

De initiatieven zorgen voor verrassende samenwerkginen en een gedeelde terreinkennis rond urbanisme, water, biodiversiteit, patrimonium. Wat elk van de intitiatiefnemers deelt met zijn mede-PUMmers [van wat hij van de buurman hoorde tijdens het tuinieren tot wat hij in het historisch archief verzamelde] zorgt voor een “lokale expertise”die rijker is dan de som van de deeltjes.

Op dit moment werkt PUM in een zeer brede coalitie samen met het Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) aan een project dat een overkoepeling vormt van al het bovenstaande: het BiodiversiteitsParcours (initiatiefnemer: KBIN in het kader van het Europees project Places)

Dit project, en het participatieve proces dat eraan voorafgaat, beoogt het realiseren van een gedeelde ruimte in het Leopoldspark waar ook internationale (politieke) instellingen lokale spelers zijn.

===================================================

PUM ???
[FR]

Suite a une série de rencontres cartographiques (MAP-it) entre des habitants, fonctionnaires, animateurs socio-culturels, artistes, scientifiques, jeunes… autour de la question “comment re-imaginer ensemble le quartier européen?”, des micro-initiatives sont nées, regroupées sous le nom de PUM.
Au moyen de la méthode MAP-it, le PUM transforme l’analyse des champs de force et le potentiel des espaces urbains, en créativité et action collective.

PUM fait référence aux idées sous-jacentes du collectif.

PUM est un Projet Participatif qui veut être Pluraliste et Personnel, encourageant les petites initiatives des personnes du quartier Léopold, également connu sous le nom de quartier européen. Sur un morceau de terre en friche, le collectif veut fabriquer, enseigner, apprendre, montrer, partager ou tout simplement faire.
PUM est un projet explicitement Urbain qui veut Unir les forces existantes dans le quartier sans perdre son sens de l’Urgence. Pendant trop longtemps, le quartier a été l’objet d’interventions d’aménagement urbain ne contribuant pas nécessairement à la qualité de la vie locale.
PUM est consciemment situé dans la vallée du Maalbeek, un affluent de la Senne. Par la présente, le collectif veut établir un lien explicite avec la présence de l’eau dans la ville et cherche des moyens pour faire face à cela de façon responsable.

D’une manière ironique le nom se réfère également au projet mégalomane de reconstruction de la rue de la Loi, promettant d’être un gigantesque chantier pour les deux prochaines décennies: le Projet Urbain Loi ou PUL.

PUM connecte des personnes qui vivent ou travaillent dans le quartier et qui ont envie de prendre soin de leur environnement local ou tout simplement de s’y épanouir; des organisations locales qui veulent s’impliquer activement dans la ville, des artistes inspirés par la fragmentation du voisinage et des chercheurs qui s’intéressent à la géologie de la vallée, à la gestion de l’eau, la biodiversité, l’histoire et le patrimoine.

[ENG]

2 MAP-it exercises with residents, civil servants, socio-cultural organisations, artists, young people… around the question of ‘how to re-imagine the European Neighbourhood?’, gave rise to a wide variety of micro-initiatives. Some of the initiators gathered as a collective called PUM. This name refers to the underlying ideas of the collective. The collective operates most of all on an urban wasteland derelict site called Eggevoort.

PUM – wants to promote concrete Projects, based on Personal ideas and imagination, using methods of Participation and a strong Presence in the local area

PUM – Unites Urban expertise from a broad horizon. In doing so, it reacts with a certain sense of Urgency to local or global urban issues.

PUM – is most active in a specific area in the valley of the former river Maelbeek. This makes the project connect to a broader urbanistic, geographical and political context.

[NL]

Na een reeks MAP-it bijeenkomsten met bewoners, ambtenaren, socio-culturele organisaties, kunstenaars, wetenschappers, jongeren, … rond de vraag ‘hoe samen de Europawijk her-bedenken ?’, zijn een aantal micro-initiatieven ontstaan en gegroepeerd onder de naam P U M

Deze naam verwijst naar de achterliggende ideeën van het collectief:

P U M – het gaat om een Project dat Participatief, Pluralistisch en Persoonlijk wil zijn en dit wil realiseren door de aanwezigheid (Présence) van mensen en hun eigen kleine initiatieven te laten gelden in de Leopoldswijk, ook wel gemeenzaam Europawijk genoemd. Op een braakliggend maar publiek terrein wil het collectief dingen maken, aanleren, bijleren, delen, tonen of gewoon doen. De keuze voor dit terrein is mee bepaald door het feit dat de buurvrouw ervan, deelneemster aan MAP-it #2, er al een jaar lang de strijd aanging met het zwerfvuil en er een poëzie-project had opgestart waarbij ze gedichten aan boomtakken en omheining ophing om ze te ruilen voor nieuwe gedichten met buren en voorbijgangers.

P U M- het gaat daarbij expliciet om een stedelijk project (Urbain) dat de krachten wil bundelen (Union) maar dat ook een zekere Urgentie in zich draagt. De buurt is immers al veel te lang voorwerp van willekeurige stedenbouwkundige ingrepen die niet meteen ten dienste staan van de levenskwaliteit.

P U M – Dit alles situeert zich in de Maalbeekvallei, een overwelfde zijrivier van de Zenne. Hiermee wil het collectief ook een expliciete link leggen met de aanwezigheid van water in de stad en zoeken naar manieren om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.

Deze naam verwijst ook op een ironische manier naar het megalomane project voor heraanleg van de Wetstraat dat een grootschalige werf belooft voor de komende 20 jaar: het Projet Urbain Loi of PUL.

PUM is een los-vaste groep die bestaat uit mensen die wonen of werken in de buurt en zin hebben om hun directe omgeving te verzorgen of te gebruiken om zichzelf te ontplooien, lokale verenigingen die zich verder willen engageren, kunstenaars die geïnspireerd zijn door deze gefragmenteerde buurt en onderzoekers met een interesse voor de specifieke geologie van de vallei, de waterhuishouding, de biodiversiteit, de geschiedenis en het patrimonium.

===================================================
LINKS

www.map-it.be

http://embrassespace.tumblr.com/

www.citymined.org

www.quartier-europeen.eu

www.egeb-sgwb.be/MTSE

www.senghor.be

www.organicpark.eu

www.urbanroom.be

www.nadine.be

One thought on “About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *